แอนน่า คลินิก (Anna Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Sculptra

พญ. นวรัตน์ ทัฬหวิริยกุล

พญ. ภิญญ์พีรยา เกษมธีระวุฒิ

พญ. ขวัญกมล ฉั่ววิเชียร

พญ. กฤตติยา บุญธูป

พญ. ลลิดา บัวแย้ม

พญ. นันปภัสร์ อธิพรภานุพัฒน์

พญ.ณัฐณิชา วัฒนะประกรณ์กุล

พญ. พิชญา วงศ์วรรณ

พญ. ปรพรรณ์ วรรณกุล

พญ. ศรสวรรค์ เรืองรอง

พญ. สุริยะ มณีรัตน์

นพ. ธนกร หวังชม

พญ.พัชริดา กมลสินธุ์

พญ.สุภาพร สุวรรณโชติ

พญ.เพ็ญภาส ตันหยง

พญ.ศันสนีย์ เกียรติวิศาลชัย

Branch
โลตัส บ่อวิน
Address
117/46 หมู่ 3 ทางหลวงชนบท ชบ 3013 ตำบล บ่อวิน อำเภอศรีราชา
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
แอนน่า คลินิก (Anna Clinic)
 สาขา 
โลตัส บ่อวิน
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
แอนน่า คลินิก (Anna Clinic)
 สาขา 
โลตัส บ่อวิน
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic