ออร่า แบงคอก คลินิก (Aura Bangkok Clinic)

Available Products
ABO ADVANCED PROGRAM
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Sculptra

พญ.เกตุวดี เรืองฤทธเดช

นพ.ยงกิจ อุปพัทธางกูร

พญ.สรญา จริยะวิทย์ปัญญา

นพ.ชนกานต์ โฉมวิไลลักษณ์

พญ.ทรงสุดา กิจเจริญธรรม

พญ.พิมลสิริ เดี่ยวปรัชญารักษ์

พญ.สุธีมนต์ โลหะพัฒนบำรุง

พญ.ปาณิศา เอื้อรักสกุล

พญ.ปานรวี สำเภายนต์

นพ.ฤทธิชัย เดชา

พญ.นภัส สิริวรการวณิชย์

นพ.คมน์กฤช ธรรมอารี

พญ.ภัสราภรณ์ วงศ์ชาญสถาปัตย์

นพ.ตะวัน สมบูรณ์ศักดิกุล

นพ.คุณัชญ์ จิตต์สายชล

พญ.ธัญชนก เลิศศรีบัณฑิต

นพ.เจนศดิศ วรสิทธิกร

นพ.สิทธิชัย แสนประดิษฐ์

นพ.อธิคุณ อาท์คุนน์

พญ.มทินา เฟื่องมารยาท

พญ.พัดชา ตัณฑพานิช

นพ.อนิวรรต นิลกาญจน์

พญ.รินรดา ปิยะวรรณกูล

พญ.ปุญญชา ตั้งเทอดชนะกิจ

นพ.ภูรินทร์ สุระศันสนีย์

นพ.สรณัญ มาลากุล ณ อยุธยา

Branch
สาทร
Address
100/35 ชั้น 21 สาธรนครทาวเวอร์ ถ.สาทร แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพ
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
ออร่า แบงคอก คลินิก (Aura Bangkok Clinic)
 สาขา 
สาทร
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
ออร่า แบงคอก คลินิก (Aura Bangkok Clinic)
 สาขา 
สาทร
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic