ออร่า แบงคอก คลินิก (Aura Bangkok Clinic)

Available Products
ABO ADVANCED PROGRAM
KYSSE
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
Sculptra

นพ.ยงกิจ อุปพัทธางกูร

พญ.สรญา จริยะวิทย์ปัญญา

นพ.ชนกานต์ โฉมวิไลลักษณ์

พญ.ทรงสุดา กิจเจริญธรรม

พญ.พิมลสิริ เดี่ยวปรัชญารักษ์

พญ.สุธีมนต์ โลหะพัฒนบำรุง

พญ.ปาณิศา เอื้อรักสกุล

พญ.ปานรวี สำเภายนต์

นพ.ฤทธิชัย เดชา

พญ.นภัส สิริวรการวณิชย์

นพ.คมน์กฤช ธรรมอารี

พญ.ภัสราภรณ์ วงศ์ชาญสถาปัตย์

นพ.ตะวัน สมบูรณ์ศักดิกุล

นพ.คุณัชญ์ จิตต์สายชล

พญ.ธัญชนก เลิศศรีบัณฑิต

นพ.เจนศดิศ วรสิทธิกร

นพ.สิทธิชัย แสนประดิษฐ์

นพ.อธิคุณ อาท์คุนน์

พญ.มทินา เฟื่องมารยาท

พญ.พัดชา ตัณฑพานิช

นพ.อนิวรรต นิลกาญจน์

พญ.รินรดา ปิยะวรรณกูล

พญ.ปุญญชา ตั้งเทอดชนะกิจ

นพ.ภูรินทร์ สุระศันสนีย์

นพ.สรณัญ มาลากุล ณ อยุธยา

นพ.ถิรเดช เทียนไพโรจน์

พญ.ชลฎา ไวกิตติพงษ์

พญ.ปัญญะฎา สุชีวะ

พญ.ศิรัฐฌา เจตนจันทร์

Branch
สยาม
Address
388 อาคารสยามสแควร์วัน ชั้น 3 ห้อง SS3019 ถนนพระราม ๑ แขวงปทุมวัน
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
ออร่า แบงคอก คลินิก (Aura Bangkok Clinic)
 สาขา 
สยาม
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
ออร่า แบงคอก คลินิก (Aura Bangkok Clinic)
 สาขา 
สยาม
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic