แอล.เอ.บี.เอ็กซ์. (L.A.B.X)

Available Products
ABO ADVANCED PROGRAM
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Sculptra

นพ.จักรรัฐ สุนทรรักษ์

พญ.สุนิษา ศรีสะอาด

นพ.พิชญะ นาคะ

นพ.อิสิชน การเร็ว

นพ.ณัฐชนน นาคบรรพ์

พญ.นิลุบล อุดมกิระทักษ์

นพ.ณัฐชนน ชูสังข์

พญ.ชมพูนุท วิทยรุ่งโรจน์

นพ.ปิยังกูร วงษ์สุริยะเดช

นพ.ธามธนิษฐ์ มูลศาสตร์

นพ.ภานุวัฒน์ ตันติผลประเสริฐ

นพ.อภิชาต จักรเพ็ชรวรญาณ

นพ.แทนพล ชลธี

พญ.มิรารัช หอยืนยง

พญ.อภิสรา เจริญวัฒนโยธิน

พญ.อรณิช งามพาณิชย์

พญ.ธรณ์รันย์ ถิรคุณวิชชะ

พญ.ชัญญานุช ฐาปนะพงศ์

พญ.ณธกร จึงสมาน

นพ.ภูกวิน วรปรีชาพงศ์

พญ.ศุภชาดา จันทร์เจ้าฉาย

พญ.กุลธิดา วัชระมณีกาญจน์

พญ.ธัญลักษณ์ วงษ์รักษา

พญ.มานิดา สินธพอาชากุล

นพ.ครองรัฐ งานจัตุรัส

พญ.ปัณณิกา ตันตระกูลเจริญ

Branch
เซ็นทรัลพระราม9
Address
9/9 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม9 ชั้น5 ห้องเลขที่ 503/3 ถ.พระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
แอล.เอ.บี.เอ็กซ์. (L.A.B.X)
 สาขา 
เซ็นทรัลพระราม9
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
แอล.เอ.บี.เอ็กซ์. (L.A.B.X)
 สาขา 
เซ็นทรัลพระราม9
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic