นพ.คณิต วิทยาวนิชชัย

Position
SLMT - Senior Local Mentor Trainer
Education
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • Higher Graduate Diploma in Clinical Science in Surgery คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล Diploma Thai Board of General Surgery from Royal College of Surgeon of Thailand and Medical Council of Thailand
  • อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว Graduate Diploma of Family Medicine of The Royal College of Family Physicians of Thailand
  • Higher Graduate Diploma in Clinical Science in Plastic Surgery วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ Diploma Thai Board of Plastic Surgery Thailand
  • Diploma Thai Board of Plastic Surgery
  • Diploma Thai board of Family Medicine
  • Diploma Thai Board of General Surgery
Clinic/Hospital

MAXi Cosmetic Surgery

Trainer Activity

No upcoming trainer activities.