พญ. เกตวดี เรืองฤทธิเดช

Position
Co Trainer
Education
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Thailand
  • ปริญญาโท สาขาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ Master of Science in Dermatology, Division of Dermatology, Department of Medicine, Srinakarinwirot University
Clinic/Hospital

SWU Skin Center

Trainer Activity

No upcoming trainer activities.