นพ.พีรพงษ์ สุดสงวน

Position
LMT - Local Mentor Trainer
Education
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • General Dermatologic disease training , Institute of dermatology Thailand สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
  • Board certified dermatologist
  • วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางตจวิทยา(ผิวหนัง)  สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย (Institute of Dermatology Thailand)
Clinic/Hospital

Skin Dream Clinic

Trainer Activity

No upcoming trainer activities.