นพ.ทนงเกียรติ เทียนถาวร

Position
LMT - Local Mentor Trainer
Education
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาตจวิทยา ( Board of Dermatology) สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวง สาธารณสุข
  • ประกาศนียบัตร  ด้านเลเซอร์และหัตถการทางผิวหนัง ( Procedural  Dermatology) สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวง สาธารณสุข
  • ประกาศนียบัตร แพทย์ปฏิบัติการสาขาตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวง สาธารณสุข
  • อบรมด้านหลอดเลือดดำ Visiting Scientist ที่ แผนกผิวหนัง University of Texas Medical School at Houston ประเทศ สหรัฐอเมริกา
  • ประกาศนียบัตร ด้านหลอดเลือดดำ International Fellow in Phlebology  โดย Australacian College of Phlebology
Clinic/Hospital

สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์

Trainer Activity

No upcoming trainer activities.