นพ.ธงชัย ปัณฑวนันท์

Position
SLMT - Senior Local Mentor Trainer
Education
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี
  • Certificate of Dermatology, Pramongkutklao College of Medicine
Clinic/Hospital

นิติพล คลินิก

Trainer Activity

No upcoming trainer activities.